​​بـرنـج

برنج ایرانی

​​عســل

​​حبـوبات 

برنج ایرانی

​غــلات

برند دلبستــو برندی به روز و مـدرن است که در عین حال عقبه ای 40 ساله دارد وآن وام دارگـروه غذایی هانیـه است هـدف دلبستــو احیای برند ایرانـی در ذهن مصـرف کننده و ارتقای صنعت مواد غذایی ویادآورکیفیت واقعـی وانصاف همچون گذشتـگان است ...​​​​​​​

بـرنـد دلـبستـو

ادامه مطلب

​عسل یا همان شهد که در فارسی به ان انگبین گفته میشود،ماده قندی غلیظی،سرشار از مواد قندی و مغذی است

عسل دلبستو

حبوبات دلبستو توسط کارشناسان خبره و باتجربه از اقصی نقاط کشور و با حساسیت و ظرافت خاصی خریداری وبعد از آزمایشات مربوطه به واحد تولید ارسال میشوند...

حبوبات و غلات دلبستو

ادامه مطلب

ادامه مطلب